Bài mới

Trang chủ

Browsing "Older Posts"

Danh Mục: "Tin Học Văn Phòng"

Hướng dẫn thêm video vào Camtasia và cách xuất video HD | iT Không Chuyên

16.1.17 / 1 Bình luận

Chèn trang bìa cho văn bản Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

1.11.15 / Chưa có bình luận

Định dạng trang văn bản trong Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

/ Chưa có bình luận

Chèn Header & Footer cho văn bản Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

17.10.15 / Chưa có bình luận
Chèn đầu trang và chân trang cho văn bản
Chèn Header & Footer cho văn bản, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

Đánh số trang cho văn bản Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

/ Chưa có bình luận
Thêm số thứ tự tranh cho văn bản
Đánh số trang cho văn bản Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

Chèn Watermark bản quyền văn bản vào Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

/ Chưa có bình luận
Chèn Watermark bản quyền văn bản vào Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

Chèn Drop Cap cho văn bản, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

/ Chưa có bình luận
Chữ thụt đầu dòng
Chèn Drop Cap cho văn bản, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

Chia cột cho văn bản Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

9.10.15 / Chưa có bình luận

Căn chỉnh văn bản - Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

8.10.15 / Chưa có bình luận

Hướng dẫn Hiện/Ẩn thanh thước Ruler trong Word | Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

6.10.15 / Chưa có bình luận

Các thao tác định dạng văn bản trong Word, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

4.10.15 / Chưa có bình luận

Thao tác cơ bản với chuột và bàn phím, Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

/ Chưa có bình luận

Tạo file Word mới, chuyển file Word thành PDF | Giáo trình Microsoft Office Word 2010

28.9.15 / Chưa có bình luận
Lưu file Word thành .doc word 2003, lưu file word thành file ebook PDF
Tạo file mới, chuyển file Word thành PDF | Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]


Khởi động Word 2010 mở và lưu file | Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

27.9.15 / Chưa có bình luận
Open file và Save lưu một file word
Khởi động Word 2010 mở và lưu file | Giáo trình Microsoft Office Word  2010 | [iT Không Chuyên]